MENU

Meditation

Koncentration
Når personligheden er blevet mættet af det fysiske livs sanse- og følelsesfornøjelser, og han har fået nok af materialisme og føler, at oplevelserne efterhånden er overfladisk tidsfordriv, så får han en trang til at fordybe sig i en indre dimension i livet. Han begynder at længes efter en slags ”befrielse”, og han begynder at søge efter den indre virkelighed bag de ydre fænomener, og efterhånden bliver han overbevist om, at der eksisterer en stemme i hans indre, sjælen.

Når han begynder at stræbe efter sjælen, så er der tre egenskaber, som hjælper ham på vejen, nemlig brændende ildhu, en stadig længsel og trofast hengivenhed. Disse egenskaber hjælper ham til konstant at disciplinere personlighedens legemer, således at de bliver orienteret mod at arbejde for noget højere.

Personlighedens legemer skal koordineres og integreres, og koncentrationsevnen skal optrænes. At koncentrere sig betyder at samle tankerne i et brændpunkt; derved øges tankeprocessens effektivitet. For at opnå en god koncentration skal den fysiske krop og følelserne være i ro og ikke forstyrre, så derfor er et sundt og velfungerende fysisk-æterisk legeme og et harmonisk og velafbalanceret følelseslegeme nødvendige.

Samtidig med at koncentrationsevnen optrænes, skal udholdenhed trænes. Den, der ønsker at få kontakt til de indre dimensioner, og som ønsker at være et redskab for sjælen, han skal træne sin koncentrationsevne vedvarende, han skal disciplinere sin personlighed vedvarende, og han skal dedikere sig vedvarende til noget højere. Det er ikke nok at gøre det engang imellem eller i en kortere periode. Gennem vedvarende arbejde vil den søgende langsom komme dybere og dybere ind. En naturlig fortsættelse af god og vedholdende koncentration er meditation og bøn.

Bøn og meditation
Man kan finde forskellige forklaringer på, hvad der er bøn, og hvad der er meditation. I praksis kan det af og til være svært at se nogen forskel, idet den praksis, de skal beskrive, lapper ind over hinanden.

Bøn og meditation er personlighedens bestræbelse på at forbinde sig med sin egen sjæl. Det er bestræbelserne på at få indblik i livet fra et højere perspektiv. Gennem bøn og meditation kan mennesket løfte sin bevidsthed op og ind på andre bevidsthedsniveauer, og fra dette perspektiv kan det betragte livet.

Når et menneske har en dyb og inderlig længsel efter Gud, efter kærlighedens kilde, og hun i sit hjerte påkalder det Allerhøjeste og hengiver sig med alle sine følelser til Gud, så kan man tale om bøn. I bøn dvæler mennesket i ædle, kærlige og hengivne følelser til det Allerhøjeste, og i sin indre bevidsthed løfter hun sig fra de øverste underplan i astrallegemet og ind i sjælens rige, ind på det buddhiske plan.

Når Klara i sit fjerde brev opfordrer Agnes til at se i spejlet for dér at skue det guddommelige, så kan spejlet ses som det stille astrale vand, der kan spejle det højere, skønne og sande liv i sjælen. Hos andre mystikere bliver det beskrevet som en stille skovsø, som genspejler det Allerhøjeste. Den typiske mystiker løfter så at sige sin bevidsthed fra det emotionelle plan til sjælens intuitive plan, skuer det guddommelige, og efterfølgende arbejder hun ud fra dette indre centrum.

Bønnen udvikler sig i følgende trin:
  • I den første mundtlige bøn beder mennesket Gud om det, han behøver, eller det, han ønsker. Her kan anvendes kendte bønner som for eksempel Jesusbønnen eller Maria-bønnen, eller han kan anvende sine egne.
  • På næste trin bruges ikke ord, men hjertet taler dybt i os til vor Gud. I denne indre stille bøn er mennesket nærværende overfor Gud i sit hjerte.
  • Til sidst er mennesket kun draget af inderlig længsel og kærlighed, og i det højeste i sit indre hæver han sig opad og indad mod Gud. Tomrummet, der opstår, fyldes af indre oplysning fra det buddhiske plan, og det kaldes også illumination. Dette trin kaldes også kontemplativ bøn.
Uanset hvilket trin et menneske beder på, så kan hun bede for andre. I så fald gør man sig stille, påkalder det guddommelige, og inde i bønnens stille rum beder man om hjælp til et andet menneske, en gruppe af mennesker eller for et område i naturens riger. Dog skal forbøn altid foregå ud fra grundtonen ”Din vilje ske”, og hjælpen skal så at sige lægges udenom den eller de pågældende, så de af egen fri vilje kan tage imod eller lade være.

At meditere betyder at overveje, at tænke på. Dermed er meditation den naturlige følge af at koncentration. Når et menneske søger tilbage til det højere i sit indre gennem meditation, gør det sig stille i krop, følelser og tanke. Derefter retter det opmærksomheden hen på en bestemt tanke, en sædtanke, som så overvejes; det vil sige, at tanken fastholdes i bevidstheden et stykke tid.

I meditation arbejder mennesket gennem sit mentallegeme, og han forsøger at bygge en bro dybere ind i sjælens verden, nemlig til det højeste mentale underplan. Gennem vedvarende, stabil og dyb meditation, kan han så på et tidspunkt hente inspiration fra det guddommelige.
Dette er den typiske vej for okkultisten, som ved hjælp af intellektet arbejder sig stødt udefra og indad mod centrum, mod det guddommelige.

Meditationen udvikler sig i følgende faser:
  • Først skal personlighedens legemer koordineres, og koncentrationsevnen skal optrænes.
  • Dernæst skal evnen til at visualisere trænes, idet denne mentale evne skal bruges til at bygge broen fra det lavere mentale legeme til det højere mentallegeme.
  • Herefter dedikerer man sig til et mål; det betyder, at man gør det klart for sig selv, hvilket højere formål den pågældende meditation skal have.
  • Så kommer selve meditationen, hvor en tanke eller et symbol overvejes midt i bevidsthedsfeltet. På et senere tidspunkt kan man meditere uden sædtanke, og endnu senere bliver man i stand til at lave skabende meditation.
  • Til sidst hæver bevidstheden sig opad og indad, og tomrummet, der opstår, fyldes da af inspiration fra det højere mentalplan, som også er sjælens rige.
Nogle mennesker har mest glæde af at arbejde gennem det emotionelle, mens andre helst arbejder gennem det mentale. Det ene er ikke bedre eller finere end det andet. Til syvende og sidst skal vi alle have udviklet såvel det emotionelle som det mentale til det ypperste; vi skal alle på et tidspunkt blive i stand til at modtage inspiration fra det højere mentalplan, og vi skal alle blive i stand til at blive illuminerede fra det buddhiske plan, hvorfra visdommens lys skal skinne igennem os. Mystikeren skal blive okkultist, og okkultisten skal blive mystiker.

Kontemplation
At kontemplere betyder at betragte eller beskue. Det er bevidstheden, der betragter eller beskuer, og det kan den, når den - frigjort af alle personlighedens bindinger - hæver sig op og ind på mere subtile planer og herinde betragter og beskuer livet i alle dens former, i de synlige såvel som de usynlige former.

I denne dimension erkender mennesket sig selv som en sjæl, der har et lavere redskab, personligheden, og mennesket oplever enhed med alle sjæle. Herinde er mennesket smeltet sammen med sjælsbevidstheden, han ser gennem sin sjælsbevidsthed, og han bliver bevidst om sjælen i alting.

Til at begynde med kan denne tilstand nås glimtvis. Når mennesket har oplevet dette uforglemmelige en gang, vil han igen og igen søge at nå dertil. Vedholdenhed i bøn og meditation og dyb dedikation vil efterhånden hjælpe han til oftere og oftere at nå denne tilstand.

Uendelige glæde og salighed beskriver denne tilstand, og når mennesket har oplevet denne dybe enhed med andre sjæle og med det guddommelige liv, så åbner det for en endnu dybere længsel efter at hjælpe Gud og menneskene og jorden. Indefra kommer en trang til at gøre en forskel i verden, til at hjælpe Gud med at elske menneskene og at hjælpe dem igennem deres lidelser. Samtidig med denne trang til at tjene Gud og samtidig med at man siger ja til at være Guds redskab i verden, så strømmer der mere og mere af sjælens lys ind i personligheden, og dette lys er da med til at forvandle tyngde i personlighedens legemer.
(Uddrag fra ”Guddommelig rejse med Klara”)


BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©