MENU

Renselse

Mennesket består af ånd, sjæl og legeme.
Når der tales om renselse, handler det om renselse af 'legemet'.
'Legemet' er det samme, som det vi forstår ved personligheden; det er den del af mennesket, der tænker, føler og handler i vort hverdagsliv her på jorden.
'Legemet' eller personligheden består af 4 legemer: nemlig et tankelegeme, et føle-legeme eller astral-legeme og et æterisk-legeme, der er tæt knyttet sammen med det fysiske legeme.

Formålet med at rense personlighedens legemer er at blive et bedre og mere fuldkomment redskab for sjælen i den fysiske verden. Sjælens opgave er at indsamle erfaringer i det fysiske gennem personligheden og derefter omdanne dem til egenskaber, kvaliteter eller dyder. Jo renere de enkelte legemer er, jo lettere kan sjælens impulser opfanges af personligheden.

Renselse af det fysisk-æteriske legeme
Det fysiske legeme fungerer på de tungeste og laveste stofplaner i mennesket. Dette legeme er særdeles velkendt og velbeskrevet. Udenom og igennem det fysiske legemes celler findes det æteriske legeme, og der er en tæt forbindelse mellem det fysiske og det æteriske legeme.
Æterlegemets opgave er at forsyne det fysiske legeme med energi, at vitalisere det. Desuden forbinder æterlegemet den fysiske bevidsthed med den psykiske bevidsthed gennem de syv store chakraer. Endelig danner æterlegemet en barriere mellem det fysiske plan og de indre planer.

Når vi vil rense og forfine vort fysisk–æteriske legeme, er der fire ting som anbefales:
  • Ren føde. Dermed menes, at den kost, vi indtager, indeholder de vitaminer og essentielle stoffer, som dette legeme har brug for for at kunne fungere optimalt. Desuden er det af største vigtighed kun at indtage den mængde, som er absolut nødvendig for at sikre aktiviteten.
  • Renlighed både indvortes og udvortes. Vand, der indtages i rigelige mængder, sikrer at nervesystemet og æterlegemet fungerer optimalt, og det hjælper kroppen med at udskille, hvad der skal udskilles.
  • Søvn. Kroppen skal have tilstrækkelig hvile og søvn, så den kan restituere sig. Det bedste tidspunkt for søvn er mellem klokken ti om aftenen til klokken fem om morgenen.
  • Sollys, idet sollys vitaliserer æterlegemet og dermed hele det fysiske legeme. Derfor anbefales det at sørge for at få sollys og frisk luft hver dag, ikke nødvendigvis direkte sol men lige så gerne lys på en overskyet dag og gerne under bevægelse, da bevægelse også styrker æterlegemet i dets arbejde.
Renselse af astrallegemet
Igennem og udenom det fysisk-æteriske legeme findes det astrale legeme, det emotionelle legeme eller følelses-legemet. Astrallegemets opgave er at opfatte sansninger og følelser, og det går efter at få nydelse og at undgå frygt og smerte. På de laveste underplan findes følelser som had, jalousi, misundelse mm, og på de øverste er uselviske følelser som åndelig aspiration og hengivenhed, betingelsesløs kærlighed og barmhjertighed m.m.
Astrallegemet er forbindelsesled mellem det fysiske legeme og det mentale legeme, og det betyder, at fysiske impulser farves af aktuelle følelser på deres vej til mentallegemet og visa versa. Derfor kan det i praksis være meget svært at skille følelser fra tanker, da tankerne er farvet af følelserne.
Endelig har astrallegemet sit eget liv på sit eget plan. Når vi sover, forlader astrallegemet kroppen og lever sit eget liv i drømmeland.

Når vi skal rense og forfine vort astrallegeme, så er der tre ting som anbefales:
  • Iagttagelse. Ved konstant at betragte sine følelser uden at kritisere og uden at dømme, kan man træne sig i blot at iagttage så objektivt og så neutralt som muligt. Derefter kan man fokusere på følelser, der er målrettet højere formål og dermed fremme dem, og samtidig udsulte de lavere og mere egoistiske og dermed begrænse dem.
  • Ikke-identifikation. Følelser rører og bevæger os, de er ikke gode eller dårlige; de er det, de er, blot følelser. Ved ikke at identificere sig med dem og ved at sige til sig selv: Jeg har følelser, men jeg er ikke mine følelser, kan man skabe mere ro inde i sit astral-legeme. Ved at træne sig til dagligt at kontakte det højere selv og reflektere over dets ønsker i livet, kan man lidt efter lidt ændre sin indre fokusering fra de lavere og mest egoistiske emotioner til de højere og mere uselviske.
  • Ro. Opnåelse af ro og harmoni i astrallegemet er for de fleste mennesker nok det vanskeligste af alle renselsesprocesser, da vore følelser tilskynder os til dette og hint hele tiden. Det er hensigtsmæssigt hver dag at trække sig tilbage i stilhed og meditere. Meditation fordrer, at tankerne kan holdes i ro, og for at tankerne kan holdes i ro, skal følelserne være i ro. For begynderen kan dyb afslapning af kroppen hjælpe til at få ro i følelseslegemet. Derefter bliver meditation mulig.
Renselse af det lavere mentallegeme
Den sidste del af personligheden, som skal renses, er det lavere mentallegeme.

Personlighedens mentallegeme har til opgave være redskab for konkrete tankeprocesser med udgangspunkt i sansninger i den fysiske verden. Det samler sanseindtryk og de følelsesmæssige reaktioner, der knytter sig dertil, og forsøger at forstå meningen. Det oplagrer indtryk og konklusioner, og endelig planlægger det handlinger på baggrund af den forståede mening. Derudover er mentallegemet forbindelsesled mellem de lavere legemer, astral- og det fysisk-æteriske legeme, og det højere liggende legeme, nemlig sjælen eller kausallegemet.
Endvidere lever mentallegemet sit eget liv på sit eget plan.

Renselse af det lavere mentallegeme hænger nøje sammen med renselse af astrallegemet, idet tanke og følelse er tæt forbundet. Så længe vore tanker kredser om, hvordan vi kan tilgodese vore egne følelser og behov, så længe skal fokus være på at rense disse egoistiske tilbøjeligheder og forædle dem til uselviske følelser.
Her kan vi bevidst fokusere tankerne på det uselviske og dermed fremme forædlingen af de lavere følelser.
  • Fokuser tankerne på højere idealer; dette kan gøres gennem meditation og vedvarende bøn: Når tankerne bevidst rettes mod højere mål, så udsulter man stille og roligt personlighedens tanker vedrørende egne små tilbøjeligheder og fornøjelser.
  • Ro. Det er nødvendigt at få tankerne til at tie. Gennem daglig meditation kan man optræne denne mentale ro, så man på sigt bliver i stand til at modtage inspiration indefra.
  • Vær vedholdende.


BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©