MENU

Den studerende:

Mysterieskolen kan måske hjælpe dig med at finde svar på livets store spørgsmål. Mysterieskolen leverer ikke færdige svar, - det har aldrig været mysterieskolers hensigt, men den giver dig mulighed for selv at finde svar på de store sammenhænge i tilværelsen og i universet. Den tilbyder dig måder at se livet på, der er baseret på den tidløse visdom, som store visdoms-mestre har præsenteret for menneskeheden på forskellige måder og tilpasset menneskehedens udviklingstrin gennem tiderne.

For at opnå udbytte af arbejdet må den studerende indstille sig på, at der kan være gamle vaner, der kan være uhensigtsmæsssige og derfor må ændres; ligeledes kan der være emotionelle bindinger og tilknytningerne, der trænger til at blive elimeret og ændret; endelig kan éns tankemønstre være låst fast eller fulde af fordomme, og de kan trænge til at blive afkodet og opløst. Kun et menneske, der er i besiddelse af et frit tankesind, et rent og ubundet emotionelt legeme og et rent og letvibrerende fysisk-æterisk legeme, kan gennem sin regelmæssige daglige indre meditationsarbejde komme frem til indre visdom.

For at opnå udbytte af arbejdet opfordres den studerende derfor til at studere med større aspiration og at arbejde med større ildhu.

Endvidere opfordres den studerende til:
  1. at stræbe efter at se det guddommelige i enhver. Derved bliver sand okkult lydighed fremmet og udviklet, fordi den ikke baseres på personligheden, men på en instinktiv erkendelse af den indre mester
  2. at stræbe efter at tænke i gruppetermer og gøre det helt på egen hånd for at få klarhed, uden at være afhængig af andres ord
  3. at stræbe efter at rense og forædle personlighedens legemer og gøre dem til pålidelige tjenere for sjælen
  4. at stræbe efter at udruste det mentale legeme
  5. at stræbe efter at udøve streng selvdisciplin
Alt, hvad du bliver præsenteret for, skal du ved dit eget arbejde undersøge og afprøve. Der vil være ting, som umiddelbart vil vække genklang i dit indre; der kan være andet, som strider direkte mod dine forestillinger om dig selv og verden. Uanset hvilken reaktion et tema eller nogle ord vækker i dig, så antag udsagnet for en hypotese, og undersøg det og afprøv det.
Kassér aldrig noget, men gem det som en tese, der kan være sand eller falsk.
I bestræbelserne på at udvikle et frit og uafhængigt tankesind vil skelneevnen ustandselig blive udfordret, når mangfoldige vinkler og aspekter skal undersøges og afprøves. Det er en vigtig del af processen.

Studiet omfatter 3 områder, som den studerende må vægte ligeligt, nemlig: studier, meditation og anvendelse. Ligeligt betyder ligeligt; mange mennesker i vor tid er meget polariserede i deres mentale legeme, og når man går ind i et studie i Mysterieskolen, så er det afgørende, at man balancerer sit hjerte og sin hjerne, så vær opmærksom på, at alle 3 områder tilgodeses ligeligt i tid og indsats.

Studierne omfatter mentale studier af ritualer og litteratur, der skal danne baggrund for at kunne trænge ind bag symbolikken. Litteraturhenvisningen efter hver lektion må anses for et absolut minimum, og den studerende opfordres til altid at søge yderligere viden fra forskellige traditoner.

Meditationen i hver lektion anvendes hver dag eller mindst 5 gange om ugen i 4-6 uger. Den studerende finder et passende tidspunkt på dagen og et fast roligt sted og udfører meditationsøvelsen 10-20 minutter.

Studieøvelserne laves efterhånden, som den studerende har tilegnet sig indsigt og forståelse til at løse dem. Vær hele tiden opmærksom på, at mening i opgaverne ikke henviser til mental forståelse, men til den forståelse, som fremkommer, når symbolet eller begrebet holdes i lyset i meditation.

I første omgang betyder anvendelse at anvende sin tilegnede indsigt og forståelse til at løse studieopgaver. Dette arbejde vil give den studerende yderligere indsigt og forståelse og gøre det muligt at tage nye forståelser med ud i sit daglige profane liv.

Den studerendes arbejde, aspirantens arbejde, er baseret på følgende:

LYT – MÆRK – SE – ANVEND – VID
BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©