MENU

Tjeneste

Tjeneste
Tjeneste er det mest fremtrædende kendetegn for sjælen. At tjene vil sige at arbejde for en anden eller for noget. Man stiller sig selv til rådighed for at arbejde for et højere formål. Dette højere formål er Guds plan med verden.
Sand tjeneste er den spontane udstrømmen fra et kærligt hjerte og en intelligent tankegang. Sand tjeneste er frembragt af den uundgåelige indstrømmen af åndelig kraft, der strømmer fra det guddommelige, ind gennem sjælen og videre ned i personligheden.

Tjeneste er virkningen af, hvad et menneske i sandhed er, nemlig et guddommeligt væsen. En sand tjener er på rette plads og blive dér, så længe der er brug for ham dér. En sand tjener arbejder med og for dem, som han skal hjælpe og støtte. En sand tjener lever, tjener, arbejder og øver indflydelse dér, hvor hans opgave er; ikke gennem ihærdig aktivitet på det fysiske plan, ikke gennem fordringer og indtrængende tale til dem, han skal hjælpe, og ikke for at opnå noget til sig selv. Han forglemmer sig selv og tjener det formål, han skal, uden personlig tilknytning og uden personlig vinding.

Når et menneskes bevidsthed om Guds plan vokser, og når hans forståelse for det enkelte menneskes rolle i Planen vokser, da udvikler mennesket en bevidst evne til at tjene. Han bestræber sig på at udfylde sin egen rolle i Planen efter bedste evne, idet han underordner sin personlighed sjælen. Personligheden gøres til et redskab for sjælen.

Motiver til tjeneste
Al tjeneste er uselvisk, og i tjeneste må et menneske drives af de rette motiver.
Et menneske må i sit indre erkende, at Gud har en Plan med evolutionen i verden. Han må have en følelse af verdens nød og lidelse og dertil en opfattelse af, hvad verden kan udvikle sig hen imod. Motiveret af denne erkendelse sætter mennesket alle sine ressourcer ind på at fremme dette mål.

Dernæst må mennesket erkende eksistensen af visdommens mestre, som har vandret vejen før os, og som stadig eksisterer på de indre planer, hvorfra de hjælper jorden og menneskeheden frem gennem evolutionen. Ved at iagttage deres idealer og ved at søge at opnå lignende idealer kaldes sjælens bedste bestræbelser frem, og mennesket kan da træffe en beslutning om at ville elske, tjene og nå dem.
Denne forståelse af Guds Plan kombineret med et stærkt ønske om at tjene de store, vil udtrykke sig som aktivitet på det fysiske plan.

Dertil skal mennesket se på egne medfødte og tilegnede kvaliteter og tilpasse disse til det arbejde, der skal udføres. Det gælder om at være realistisk, så man hverken overvurderer egne evner eller undervurderer dem. Begge dele kan skade formålet mere, end det gavner, idet en overvurdering kan spærre for, at en anden og bedre kvalificeret kommer til, og en undervurdering kan medføre, at arbejdet ikke bliver udført.
Tjeneste kommer til udtryk på mange måder, og et menneske, der tjener klogt og stræber efter at finde sit særlige område, han glæder sig over at gøre en indsats for helheden.

Metoder til tjeneste
Der findes mange og meget forskellige metoder til tjeneste.
En af de vigtigste metoder til at tjene klogt er at udvikle sin skelneevne. Skelneevnen er den mentale evne, der sætter et menneske i stand til at betragte en situation ud fra et højere perspektiv og i sin helhed. Mennesket anvender sit højere selv og beder om hjælp fra mestrene, når hun skal finde løsninger på problemer og se omfanget af dem og konsekvenserne. Samtidig erkender hun sin egen kapacitet og den mængde af kraft og ressourcer, der er til rådighed. Herudfra kan hun klogt og intelligent tilpasse løsningen til den bedste hensigt med brug af tilstedeværende ressourcer.

Den næste metode er at sørge for, at det fysiske legeme er sundt gennem passende hvile, passende kost, frisk luft og sollys og passende motion. For at tjene et højere formål har sjælen behov for, at den fysiske krop fungerer optimalt; en krop, der er overtræt, mangler basale næringsstoffer eller slap, kan ikke fungere som et redskab for sjælen.

Dernæst skal mennesket lære at styre og beherske det emotionelle legeme. Vore emotioner er meget stærke, og de styrer 92-95 % af vore tanker. Vi anvender tankerne til at tilfredsstille emotionernes behov og begær, og derigennem sættes handlinger i gang med det formål at tilfredsstille emotionerne. Det er overordentlig vanskelig at bryde emotionernes dominans, men ønsker et menneske at være Guds tjener på jorden, da er det absolut nødvendigt at tilsidesætte egne personlige følelser og drivkræfter og arbejde for et højere formål, uden personlig vinding og uden personlig tilknytning.

Det mentale legeme skal udvikles. Da vore tanker generelt er farvet og styret af vore følelser, så skal evnen til selvstændig tænkning optrænes. Dette gøres gennem studier og refleksioner, hvor information og viden ustandselig tilføjes, assimileres, sorteres og reflekteres. De mentale evner hjælper mennesket med at tjene klogt og intelligent, og på sigt gør de ham i stand til at kunne modtage inspirationer fra det højere mentale og derigennem være medskabende i verden.

I sit daglige liv må mennesket tilstræbe at handle så perfekt som muligt. Han bruger sine evner og muligheder i det godes tjeneste, og han yder sit bedste i alle ting. Når et menneske i det ydre tilstræber skønhed, godhed og styrke, da vil disse kvaliteter også udvikle sig i hans indre.

Endelig skal mennesket tilpasse sig for at blive en nyttig tjener for Gud. Han skal være parat til at træde til, hver gang han ser et område, hvor han kan gøre en indsats. På samme måde skal han slippe områder, som andre lige så godt kunne overtage.

Opbygningen af den indre struktur, som er det åndelige legeme, finder sted gennem renselse, meditation, fuldkommengørelse, indvielse og tjeneste. Mennesket ledes af de sande værdier, som hører ånden og gudsriget til, og han tjener helheden og ikke det private. Han har en altomfattende indstilling og er ikke-separatistisk.

Holdning til tjeneste
Opnåelse af fuldkommenhed er dog ikke kun et spørgsmål om at opbygge en god karakter og dyder.
Der skal mere til. Hans forståelse af livet skal være rettet mod Gud, og denne indre indstilling driver ham til at tjene menneskeheden, som Gud udtrykker sig igennem.

Den fuldkomne tjener gør sit yderste for at udføre det, han mener, der er mesterens vilje, og for at udføre det i overensstemmelse med Guds plan.
Den fuldkomne tjener lader sig lede af lyset i sit indre, og han følger sin samvittighed. I kærlighed til Gud og i kærlighed til Guds skaberværk arbejder han vedholdende på at løse den opgave, som han skal udføre som sin del af arbejdet.

Han glemmer sig selv og er ganske uanfægtet af andres vurderinger og forventninger. Han søger at arbejde ud fra loven om evolution og har hele tiden fokus på arbejdet lige nu og udfører det efter bedste evne.

Trin på tjenestens stige
For os almindelige mennesker kan det føles som urealistiske fordringer, der stilles til en Guds tjener. Men lige som med alle andre evner er det sådan, at det enkelte menneske langsomt udvikler sin evne til tjeneste, idet hun trænes gennem mangfoldige erfaringer.

I første omgang tjener mennesket i sine nære omgivelser, i sin familie, i sin landsby eller sogn, i sit land eller landsdel. Gennem omsorg for éns nære og ved at arbejde for, at alle her kan få opfyldt basale behov, hjælper man samfundet og dets mennesker med at leve, fungere og udvikle sig.

På et senere tidspunkt udvides kredsen, så nu går hjælpen ikke kun til dem, man kender. Man arbejder måske for en sag, for en politisk forening, for en religion, eller man yder arbejde for en særlig sårbar gruppe eller for en humanitær organisation.

Tiden kommer så, hvor tjenesteområdet må udvides yderligere, og hvor det må finde udtryk i en mere vidtspændende og mere omfattende form. Vi må lære at tjene, som Kristus tjente, lære at elske alle mennesker, som han elskede dem. Gennem vores eksempel må vi stimulere alle, vi møder, så også de kan tjene og elske, og alle må vi blive borgere i gudsriget.
Når vi erkender dette, og vi er parate til at bringe de nødvendige ofre, da vil gudsriget manifesteres på jorden.

Tjener er det menneske, der erkender sig som borger i sjælenes rige, og som udtrykker sig gennem sjælens kvaliteter og egenskaber, som er: visdom, stilhed, enhed, fred og glæde. Hos dette menneske er der ingen separatisme, intet had, ingen dogmatisk tænkning eller tro.
Da vil det sande broder-søster-skab mellem mennesker være etableret, og der er fred på jorden.

Tjenestens væsen
Kærlighed er ensbetydende med tjeneste. Kærlighed er i sit inderste væsen tilkendegivelse af søster-broderskab. Det er en erkendelse af, at vi alle er Èt i Gud; at vi alle i vort indre udspringer af den samme kilde, og at vi alle lever af denne kilde. Kærlighed er medfølelse, barmhjertighed, forståelse og tålmodighed. Kærlighed er det sande udtryk for det guddommelige liv.

I kærlighed til kærlighedens kilde, Gud som er kærlighed, tjener mennesket. Mennesket elsker og tjener Gud ved at elske sine søstre og brødre i menneskeheden. ”Den, der ikke elsker sin broder, som han har set, han kan ikke elske Gud, som han ikke har set.” (1. Johs. 4,20)
Kærlighed er ikke en sentimental og følelsesmæssig bevidsthedstilstand, og den er ikke en teori. ”Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild; den misunder ikke: kærligheden praler ikke, opblæses ikke, gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, lader sig ikke ophidse, bærer ikke nag, glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden; den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.” (1. Kor. 13,4-7)

Kærlighed tager hensyn til modtagerens udvikling og bevidsthed. Kærlighedens tjeneste udtrykkes gennem forståelse, tolerance, vis dømmekraft og fremsynet vision.

(Uddrag fra ”Guddommelig rejse med Klara”)
BØGER


Jesu Hellige
Hjerte


Videnskaben om
sakramenterne


Vejen til Kristus


Maria Mysterier


En indføring
i
frimurersymboler


Mysterieskolen
i
Frimureriet


Frimureri i Vandbærerens tidsalder

Engelsk udgave:
Freemansonry in
the Aquarian Age


Guddommelig
rejse med
Klara
Mysterieskole.dk©